Skróty klawiszowe w systemie Windows XPOgólne skróty klawiaturowe

Naciśnij Aby
CTRL+C Skopiować.
CTRL+X Wyciąć.
CTRL+V Wkleić.
CTRL+Z Cofnąć.
DELETE Usunąć.
SHIFT+DELETE Trwale usunąć zaznaczony element, bez umieszczenia go w Koszu.
CTRL, przeciągając element Skopiować zaznaczony element.
CTRL+SHIFT, przeciągając element Utworzyć skrót do zaznaczonego elementu.
F2 Zmienić nazwę zaznaczonego elementu.
CTRL+STRZAŁKA W PRAWO Przesunąć punkt wstawiania na początek następnego wyrazu.
CTRL+STRZAŁKA W LEWO Przesunąć punkt wstawiania na początek poprzedniego wyrazu.
CTRL+STRZAŁKA W DÓŁ Przesunąć punkt wstawiania na początek następnego akapitu.
CTRL+STRZAŁKA W GÓRĘ Przesunąć punkt wstawiania na początek poprzedniego akapitu.
CTRL+SHIFT z dowolnym klawiszem strzałki Wyróżnić blok tekstu.
SHIFT z dowolnym klawiszem strzałki Zaznaczyć kilka elementów w oknie lub na pulpicie albo zaznaczyć tekst w dokumencie.
CTRL+A Zaznaczyć wszystko.
F3 Wyszukać plik lub folder.
ALT+ENTER Wyświetlić właściwości zaznaczonego elementu.
ALT+F4 Zamknąć aktywny element lub aktywny program.
ALT+Enter Wyświetlić właściwości zaznaczonego obiektu.
ALT+SPACJA Otworzyć menu skrótów aktywnego okna.
CTRL+F4 Zamknąć aktywny dokument w programach, które umożliwiają równoczesne otwarcie wielu dokumentów.
ALT+TAB Przełączyć między otwartymi elementami.
ALT+ESC Przechodzić między kolejnymi elementami w kolejności, w jakiej były otwierane.
F6 Przechodzić między kolejnymi elementami okna lub pulpitu.
F4 Wyświetlić listę paska adresu w oknie Mój komputer lub w programie Eksplorator Windows.
SHIFT+F10 Wyświetlić menu skrótów zaznaczonego elementu.
ALT+SPACJA Wyświetlić menu systemowe aktywnego okna.
CTRL+ESC Wyświetlić menu Start.
ALT+podkreślona litera w nazwie menu Wyświetlić odpowiednie menu.
Podkreślona litera w nazwie polecenia w otwartym menu Wykonać odpowiednie polecenie.
F10 Uaktywnić pasek menu aktywnego programu.
STRZAŁKA W PRAWO Otworzyć menu z prawej strony lub podmenu.
STRZAŁKA W LEWO Otworzyć menu z lewej strony lub zamknąć podmenu.
F5 Odświeżyć aktywne okno.
BACKSPACE Wyświetlić folder znajdujący się o jeden poziom wyżej w folderze Mój komputer lub w programie Eksplorator Windows.
ESC Anulować bieżące zadanie.
SHIFT podczas wkładania dysku CD do stacji CD-ROM Zapobiec automatycznemu odtwarzaniu dysku CD.


Skróty klawiaturowe w oknach dialogowych

Naciśnij Aby
CTRL+TAB Przejść do następnej karty.
CTRL+SHIFT+TAB Przejść do poprzedniej karty.
TAB Przejść do następnej opcji.
SHIFT+TAB Przejść do poprzedniej opcji.
ALT+podkreślona litera Wykonać odpowiadające literze polecenie lub zaznaczyć odpowiadającą jej opcję.
ENTER Wykonać polecenie odpowiadające aktywnej opcji lub przyciskowi.
SPACJA Zaznaczyć lub wyczyścić pole wyboru, jeśli aktywna opcja jest polem wyboru.
Klawisze strzałek Zaznaczyć przycisk, jeżeli aktywna opcja jest grupą przycisków opcji.
F1 Wyświetlić Pomoc.
F4 Wyświetlić elementy na aktywnej liście.
BACKSPACE Otworzyć folder znajdujący się o jeden poziom wyżej, jeśli folder jest zaznaczony w oknie dialogowym Zapisywanie jako lub Otwieranie.


Skróty z wykorzystaniem klawisza Rozmiar: 748 bajtów

Naciśnij Aby
Rozmiar: 748 bajtów Wyświetlić lub ukryć menu Start.
Rozmiar: 748 bajtów+BREAK Wyświetlić okno dialogowe Właściwości systemu.
Rozmiar: 748 bajtów +D Wyświetlić pulpit.
Rozmiar: 748 bajtów +M Zminimalizować wszystkie okna.
Rozmiar: 748 bajtów+Shift+M Przywrócić zminimalizowane okna.
Rozmiar: 748 bajtów+E Otworzyć okno Mój komputer.
Rozmiar: 748 bajtów +F Wyszukać plik lub folder.
CTRL+Rozmiar: 748 bajtów+F Wyszukać komputery.
Rozmiar: 748 bajtów+F1 Wyświetlić Pomoc systemu Windows.
Rozmiar: 748 bajtów +L Zablokować komputer, jeśli jest podłączony do domeny sieciowej, lub przełączyć użytkowników, jeśli komputer nie jest podłączony do domeny sieciowej.
Rozmiar: 748 bajtów +R Otworzyć okno dialogowe Uruchamianie.
Rozmiar: 692 bajtów Wyświetlić menu skrótów zaznaczonego elementu.
Rozmiar: 748 bajtów +U Otworzyć program Menedżer narzędzi.


Skróty klawiaturowe ułatwień dostępu

Naciśnij Aby
Prawy klawisz SHIFT przez osiem sekund Włączyć lub wyłączyć funkcję KlawiszeFiltru.
Lewy ALT + lewy SHIFT + PRINT SCREEN Włączyć lub wyłączyć funkcję Duży kontrast.
Lewy ALT + lewy SHIFT + NUM LOCK Włączyć lub wyłączyć funkcję KlawiszeMyszy.
Klawisz SHIFT pięć razy Włączyć lub wyłączyć funkcję KlawiszeTrwałe.
Klawisz NUM LOCK przez pięć sekund Włączyć lub wyłączyć funkcję KlawiszePrzełączające.
Rozmiar: 748 bajtów +U Otworzyć program Menedżer narzędzi.


Skróty klawiaturowe Eksploratora Windows

Naciśnij Aby
END Wyświetlić dolny fragment aktywnego okna.
HOME Wyświetlić górny fragment aktywnego okna.
NUM LOCK+GWIAZDKA na klawiaturze numerycznej (*) Wyświetlić wszystkie podfoldery w zaznaczonym folderze.
NUM LOCK+ZNAK PLUS na klawiaturze numerycznej (+) Wyświetlić zawartość zaznaczonego folderu.
NUM LOCK+ZNAK MINUS na klawiaturze numerycznej (-) Zwinąć zaznaczony folder.
STRZAŁKA W LEWO Zwinąć zaznaczony obecnie element, jeżeli jest rozwinięty, lub zaznaczyć folder nadrzędny.
STRZAŁKA W PRAWO Wyświetlić obecnie zaznaczony element, jeżeli jest zwinięty, lub zaznaczyć pierwszy podfolder.


Uwagi

  ...

Rozmiar: 1099 bajtów